Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів від 04.04.2014


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РЕБУС УКРАЇНА»

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                        «04»  квітня  2014 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 16 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 31.03.2014 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Пашковська О.М., яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради б/н                            від 14.02.2014 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Кононова Ксенія Юріївна;

Член реєстраційної комісії: Назаров Андрій Анатолійович.

         Пашковська О.М. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Кононову Ксенію Юріївну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 04.04.2014 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Кузьменко Сергій Миколайович – член Наглядової ради Товариства;

2.       Бондаренко Олег Володимирович – інженер - програміст Товариства;

3.       Самохвалов Дмитро Євгенійович – інженер - програміст Товариства.

 

Слухали:

Кононову К.Ю. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 3 (три) юридичних особи, які у сукупності володіють                600 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 3 (три) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 600 000 штук, що складає        100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого, дванадцятого, чотирнадцятого та п’ятнадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з десятого та тринадцятого питань порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Пашковську Олену Миколаївну, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Пашковську Олену Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кузьменко Сергія Миколайовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Пашковську Олену Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кузьменко Сергія Миколайовича.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Бондаренко Олег Володимирович;

Член лічильної комісії: Самохвалов Дмитро Євгенійович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Бондаренко Олег Володимирович;

Член лічильної комісії: Самохвалов Дмитро Євгенійович.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Виступила: Директор Товариства Кононова К.Ю.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2013 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашковська О.М., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

 

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товариства, яку  було обрано строком на три роки. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М. запропонувала, припинити з 04.04.2013 року повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Пашковська Олена Миколаївна;

        Член Наглядової ради  Кузьменко Сергій Миколайович;

        Член Наглядової ради – Назаров Андрій Анатолійович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 04.04.2014 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Пашковська Олена Миколаївна;

        Член Наглядової ради  Кузьменко Сергій Миколайович;

        Член Наглядової ради – Назаров Андрій Анатолійович.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М. з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Назаров Андрій Анатолійович; 

2)      Середа Наталія Апполінарівна;

3)      Кузьменко Сергій Миколайович; 

4)      Рудоквас Юлія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Назаров Андрій Анатолійович – 525 000 голосів;

«за» кандидата Середа Наталія Апполінаріївна  453 000 голосів;

«за» кандидата Кузьменко Сергій Миколайович 32 400 голосів;

«за» кандидата Рудоквас Юлія Анатоліївна – 13 200 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради – Назаров Андрій Анатолійович;

        Член Наглядової радиСереда Наталія Апполінаріївна;

        Член Наглядової ради – Кузьменко Сергій Миколайович.

  2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 04.04.2014 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Кононову К.Ю. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступила: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала, у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Руденко Тетяною Миколаївною заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревізора Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства, покладені на  Руденко Т.М. з 04.04.2014 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 04.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Руденко Т.М.

 

13 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступила: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Шульга Катерина Олексіївна;
  • Підвалюк Ольга Вікторівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Шульга Катерина Олексіївна –  262 500 голосів;

«за» кандидата Підвалюк Ольга Вікторівна – 175 000 голосів.

Рішення прийнято.  

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Шульги Катерини Олексіївни.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 07.04.2014 року.

 

14 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступила: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Кононову К.Ю.. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

15 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  О.М. Пашковська

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 С.М. Кузьменко

 

ProEmitent.INFO